عنوان
نشست زمين در اثر حفر تونل هاي خاکي و تاثير عوامل زمين شناسي مهندسي بر آن
نویسنده (گان)
محمدرضا باغبان گل پسند
محمدرضا نيکودل
علي اروميه اي
چکیده مقاله
مصالح خاکي در اثر حفر تونل وگودبرداري عميق، مقداري جابجائي از خود نشان مي دهند که در مورد حفر تونل بيشتر به شکل نشست زمين نمود پيدا مي کند و با عنوان نشست زمين در اثر حفر تونل نامگذاري مي شود. اين نوع نشست زمين در محيط هاي شهري تاثيرات زيست محيطي عمده اي داشته و بدين لحاظ بررسي و مطالعه آن از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. عوامل مختلفي بر ميزان نشست زمين ناشي از حفر تونل تاثير دارند که يکي از مهمترين آنها خصوصيات زمين شناسي مهندسي مصالح اطراف تونل است. در تحقيق حاضر تاثير خصوصيات زمين شناسي مهندسي مصالح و محيط ميزبان تونل بر ميزان و نوع نشست زمين، رخ داده در اثر حفر تونل، مورد بررسي قرار خواهد گرفت. يافته ها نشان دهنده اين است که در زمينهاي رسي (در مقايسه با مصالح ماسه اي) گودي نشست زمين، توسعه بيشتري به جوانب و کناره ها داشته و نشست حداکثر کمتري اتفاق مي افتد.

متن کامل مقاله