عنوان
بررسي خصوصيات زمين‌شناسي مهندسي سنگ‌هاي به‌کار رفته در تخت‌جمشيد
نویسنده (گان)
مجيد تقي پور
محمدرضا نيکودل
چکیده مقاله
شناخت ويژگي‌هاي مهندسي سنگ‌هاي استفاده شده در سازه‌هاي تاريخي مي‌تواند ما را در جهت حفظ و نگهداري و بهسازي آن‌ها ياري دهد. با توجه به وجود سازه‌هاي تاريخي سنگي در ايران اين موضوع اهميت زيادي دارد. در اين مقاله خصوصيات مکانيکي و زمين‌شناسي سنگ‌هاي به‌کار رفته در سازه تاريخي تخت‌جمشيد مورد مطالعه قرار گرفته است. بدين منظور آزمون‌هاي آزمايشگاهي صورت گرفت. از بين معادن باستاني اين بنا دو معدن انتخاب و به‌منظور انجام آزمايش‌هاي آزمايشگاهي از آن‌ها نمونه تهيه و به آزمايشگاه منتقل گرديد. آزمايش تعيين ويژگي‌هاي فيزيکي، سرعت موج P، شاخص بار نقطه‌اي، دوام و مقاومت فشاري تک محوري از جمله آزمايش‌هاي صورت گرفته در آزمايشگاه مي‌باشند.

متن کامل مقاله