عنوان
ار زيابي زيست محيطي عناصر سنگين موجود در رسوبات رودخانه سياه جنگل، شرق ميرجاوه
نویسنده (گان)
امين نارويي
چکیده مقاله
رودخانه سياه جنگل بين عرض هاي 29 درجه و 32 دقيقه شمالي و طول هاي 61 درجه و 29 دقيقه تا 61 درجه شرقي در جنوب استان سيستان و بلوچستان و در جنوب شرقي ايران واقع گرديده است. اين مطالعه با هدف تعيبن غلظت عناصر سنگين منجر به آلودگي رسوبات اين رودخانه انجام شد. به منظور مطالعه 7عنصر سنگين ( As,Cd,Zn,Pb,sb,S,Co) در محدوده مورد مطالعه، پس از شناسايي واحدهاي سنگي با توجه به وضعيت زمين شناسي منطقه و عواملي نظير توپوگرافي، ورود شاخه فرعي، تکتونيک و دگرساني نمونه برداري سيستماتيک به تعداد 19 نمونه از بستر رودخانه جهت انجام مطالعات برداشت گرديد. پس از آماده سازي نمونه ها آناليز دستگاهي با روش ICP-OES انجام شد.با استفاده از نرم افزارهاي آماري نظيرspss،Excell وSurfer نمودارهاي فراواني تهيه و همبستگي عناصر، مقايسه غلظت عناصر با معيارهاي استاندارد زيست محيطي در قالب نمودارها و جداول نمايش داده شده است.

متن کامل مقاله