عنوان
بررسي ويژگي¬هاي زمين¬شناسي مهندسي سازندهاي شيلي و مارني استان فارس براي توليد مصالح سبکدانه و ارزيابي اوليه از مصالح سبکدانه توليدي
نویسنده (گان)
محمدکاظم اميري
محمدرضا نيکودل
محمود يزداني
ناصر حافظي مقدس
چکیده مقاله
چکيده روشهاي توليد و کاربرد مصالح در گذشته، بر اساس فن آوري و امکانات موجود آن زمان شکل گرفته است. اما با توجه به تغيير الگوهاي ساخت و ساز و فناوري آن، تداوم اين امر به هيچ عنوان قابل توجيه نيست. باوجود اينكه ايران برروي نوار زلزله هيماليا – آلپ (آلپايد) واقع شده است و سبك¬سازي ساختمان ها باعث كاهش نيروي وارد بر آن¬ها و در نتيجه كاهش خسارات و تلفات مالي و جاني مي¬شود. آمار قابل توجه تلفات جاني در زلزله هاي اخير توجه به رويكرد سبك سازي را ضروري مي¬سازد. با توجه به فروان بودن سازندهاي شيلي در زونهاي مختلف ساختاري ايران و از طرف ديگر ارزشمند بودن منابع خاک رس مورد نياز براي توليد مصالح سبکدانه از لحاظ زيست محيطي و کشاورزي، شيلها جايگزين مناسبي براي توليد اين مصالح¬اند. با توجه به تنوع در ترکيب شيلها در مقاله سعي شد براساس مطالعات ميکروسکوپي و آناليزهاي شيميايي و نمودار ريلي شيلهاي مناسب ، داراي خصوصيت منبسط شوندگي، محيط رسوبي، برخي خصوصات زمين¬شناسي مهندسي آنها و ويژگي¬هاي اوليه مصالح سبک توليدي مورد بررسي قرار گيرد. با توجه به مطالعات صورت گرفته از بين شيلهاي مورد مطالعه شيلهاي سيليسي که فرآيند شيميايي در رسوب آنها دخيل بوده و مربوط به محيطهاي رسوبي عميق و اکسيدان بوده مناسب تشخيص داده شد. نمونه هاي حرارت داده شده ويژگي¬هاي مکانيکي نسبتا خوبي نسبت به ساير سبکدانهاي توليدي در ايران دارند.

متن کامل مقاله