عنوان
بررسي رابطه ي آماري بين شاخص هاي سايش سرشار(CAI) و درصد کوارتز معادل (EQC) براي نمونه هايي از سنگ هاي ايران
نویسنده (گان)
Masih moradi zadeh
چکیده مقاله
اگر چه فن تونلبري با ماشين هاي TBM در سال هاي اخير رشد قابل توجهي داشته ولي ارزيابي دقيق مخاطرات زمين شناسي مؤثر در روند حفاري همانند پيشرفت هايي که درتکنولوژي ساخت ماشين هاي مورد استفاده در حفاري مکانيزه رخ داده، توسعه نيافته اند. رفتار ساينده ي مصالح تشکيل دهنده ي زمين يکي از عواملي است که بر روي هزينه و برنامه ي زمان بندي پروژه تونلبري مؤثر مي باشد. سايش سنگ ها به پارامترهاي زمين شناسي گوناگون از جمله پتروگرافي سازند که شامل ساختمان، بافت و محتواي کاني ها با سختي بالا(مانند کوارتز) مي باشد بستگي دارد. هدف از اين مقاله بررسي رابطه ي آماري ميان مقادير شاخص سايش سرشار (CAI) با مقادير کوارتز معادل (EQC) در سنگ هاي مختلف آذرين،دگرگوني و رسوبي ايران مي باشد. براي اين منظور 36 نمونه از سازندهاي مختلف زمين شناسي ايران جمع آوري گرديده و آزمايش سرشار و تحليل پتروگرافي مقاطع نازک(Thin Section ) بر روي آنها انجام شده است. نتايج حاصل از تحليل آماري بر روي آزمون هاي مذکور نشان مي دهد که رابطه ي معناداري (با ضريب فيشر F بالا) بين درصد کوارتز معادل و عدد CAI وجود دارد. بنابريان با تحليل پتروگرافي مقاطع نازک سنگها و برآورد درصد کوارتز معادل، مي توان مقدار CAI را براي انواع سنگ ها رسوبي آواري، دگرگوني و آذرين و به جزء سنگهاي آهکي با دقت قابل قبولي تخمين زد.

متن کامل مقاله