عنوان
تحليل پايداري شيرواني مشرف بر بدنه سر ريز سد نازلوي اروميه به روش تعادل حدي
نویسنده (گان)
سرگل داودي
ياسر گلستان
علي نادري ساريجالو
چکیده مقاله
تحليل پايداري شيرواني ها قديمي ترين نوع تحليل عددي در مهندسي ژئوتکنيک مي باشد هرگونه تحليل نادرست از ناپايداري مي تواند به خسارات جبران ناپذيري از قبيل نشت، تغيير مکان هاي جانبي، تغيير شکلهايي در هنگام زلزله و زمين لغزش منجر شود و به اين دليل لازم است که قبل از احداث سازه در نزديکي و مجاورت شيب، اقدامات لازم براي تحليل پايداري شيب و پايدارسازي آن صورت گيرد. در اين مقاله الگوي پايداري شيرواني مشرف بر بدنه سرريز سد نازلو واقع در تکيه گاه راست با کمک نرم افزار Slide مورد تحليل قرار گرفته است .جهت بررسي ناپايداري ديواره سرريز با توجه به تغييرات ارتفاع شيب، جهت يافتگي ديواره هاي ترانشه و وضعيت ليتولوژيکي مسير سرريز سه مقطع عرضي CC , BB , AAطبق اشکال 3 و 4 و 5 در نظر گرفته شده است. بر اساس نتايج به دست آمده شرايط کلي توده سنگ آهکي و پارامترهاي مقاومتي آن، در بخش هايي که توده سنگ دربرگيرنده از اين نوع سنگ است.ديواره در هر دو شرايط استاتيک و شبه استاتيک کاملا پايدار است طبق تحليل در مقطع CC حداکثر شيب پايدار حدود 40 تا 45 درجه پيشنهاد مي شود. نتايج تحليل نشان مي دهد که کاهش شيب کلي چندان بر افزايش فاکتور ايمني در حالت شبه استاتيکي تاثير ندارد.

متن کامل مقاله