عنوان
نقش ليتولوژي و شرايط ساختاري سازند گچساران در مسيريابي سازه هاي خطي واقع درجنوب غرب لرستان
نویسنده (گان)
محمد حسين قبادي
جواد احمدزاده
کامران حسنوند
چکیده مقاله
در اين مقاله آزادراه خرم آباد-پل زال و جاده قديم خرم آباد-پل دختر با نگرش خاص به نقش سازند گچساران مورد مقايسه قرار گرفته اند. نقش سنگ شناسي و شرايط ساختاري اين سازند در ايجاد مخاطرات در مسيريابي و در مرحله نگهداري سازه هاي خطي در هر دو جاده مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است. جهت بررسي ميزان مخاطرات نسبي از هر دو جاده بازديد به عمل آمده و موقعيت عوارض خطر آفرين ثبت شدند. همچنين نوع مشکلاتي که در سازند گچساران و صرفاً در مسيرهاي مذکور ايجاد شده اند مشخص گرديدند. مخاطرات عمده در آزاد راه سقوط سنگ، ريزش و يک مورد لغزش مي باشند که با بهره گيري از برنامه Rocfall خطر سنگ افت به طور موردي مدل سازي شده است. نتايج حاکي از آن است که جاده قديم از ايمني نسبي بيشتري نسبت به آزادراه جديدالاحداث برخوردار مي باشد.

متن کامل مقاله