عنوان
بررسي اثر هدايت هيدروليکي خاک و شدت بارندگي بر پايداري شيبهاي نامحدود
نویسنده (گان)
مهدي تلخابلو
چکیده مقاله
چکيده پايداري شيبهاي نامحدود تحت تاثير پارامترهاي مختلفي است که بر هر يک از اين پارامترها عدم قطعيت حاکم است. يکي از اين پارامترها بارندگي مي باشد که پارامتري وابسته به زمان بوده و در شرايط مختلف به شکلهاي متفاوت بر شيبهاي طبيعي تاثير گذار مي باشد. در اين تحقيق به منظور بررسي اثر بارندگي، يک شيب نامحدود تحت شدتهاي مختلف بارندگي به صورت عددي مورد تحليل قرار گرفته است. نتايج بررسي هاي صورت گرفته نشان داد که جهت ارزيابي پتانسيل لغزش يک شيب در اثر بارندگي لازم است که شدت بارندگي با هدايت هيدروليکي خاک بستر مورد مقايسه قرار گيرد. بطوريکه در بارندگي هاي با شدت کمتر از هدايت هيدروليکي، هر چقدر که شدت بارندگي به هدايت هيدروليکي نزديکتر باشد شيب سريعتر در خطر لغزش قرار خواهد گرفت. براي شدتهاي بارندگي بزرگتر از هدايت هيدروليکي تاثير بارش در ناپايداري شيب، با افزايش شدت ناپايداري سريعتر اتفاق مي افتد. مقايسه تاثير بارندگي هاي با شدت نزديک به هدايت هيدروليکي نشان داد که تاثير بارش با شدت کمتر و کوچکتر در ناپايداري شيب بيشتر است.

متن کامل مقاله