عنوان
بررسي عامل ايجاد شيار شدگي در جاده هاي شرق کشور
نویسنده (گان)
خالد انصاري
چکیده مقاله
شيارشدگي يک سطح فرو رفته ي طولي در مسير چرخ هاست، که معمولاً با بالا آمدگي کناره هاي شيار همراه است. شيارشدگي مي تواند در تمام لايه هاي روسازي حادث شود، که نتيجه ي کرنش طولي و افزايش تراکم مي باشد. و باعث ايجاد خرابي عمده ي ساختاري شده، که خود ايمني جاده ها را به خطر مي اندازد. شيارشدگي يکي از دغدغه هاي آسفالت انعطاف پذير مي باشد، که به دليل افزايش فشار چرخ ها و بار محوري در سال هاي اخير به عنوان يکي از خرابي هاي عمده ي آسفالت انعطاف پذير در بسياري از کشورهاي جهان شناخته شده است. عوامل مختلفي در ايجاد شيار نقش دارند که مي توان به، مشخصات اجزاي تشکيل دهنده ي مخلوط آسفالتي، نسبت هاي آنها در مخلوط، پخش مخلوط، شرايط آب و هوايي، سرعت ترافيک، ضخامت لايه ها و غيره اشاره کرد. به هر حال شيار افتادگي جاي چرخ ناشي از رفتار خميري، بيش از طرح سازه اي روسازي به طرح اختلاط مخلوط آسفالتي وابسته است. در اين مقاله مکانيزم شيار شدگي و بررسي عامل ايجاد شيار در جاده هاي شرق کشور مورد بررسي قرار مي گيرد و راهکار هايي براي جلوگير ي از اين مشکل ارائه مي گردد.

متن کامل مقاله