عنوان
بررسي رابطه ي بين ضريب نفوذ پذيري(k) و دانه بندي و ارائه ي فرمول تجربي
نویسنده (گان)
خالد انصاري
چکیده مقاله
نفوذپذيري ميزان توانايي توده ي متخلخل براي انتقال سيالات است، که يکي از مهم ترين پارامترها در مهندسي ژئوتکنيک بوده، و در بعضي از عمليات هاي ژئوتکنيکي حياتي است. نفوذپذيري در مشکلات نشت، زهکشي، آبگيري و آب زدايي، سرعت و ميزان نشست و ميزان افزايش مقاومت با کاهش فشار حفره اي اهميت زيادي دارد. از اين رو هيدروژئولوژيست ها و مهندسان ژئوتکنيک هميشه در جست وجوي تکنيک هاي قابل اطميناني براي تعيين هدايت هيدروليکي بوده اند. سه روش کلي براي تعيين هدايت هيدروليکي وجود دارد، آزمون هاي صحرايي، آزمون هاي آزمايشگاهي، و روابط تجربي. روش هاي صحرايي و آزمايشگاهي، پرهزينه و زمان بر بوده و انجام آن ها با مشکلاتي همراه مي باشد. به همين دليل روش هاي تخمين هدايت هيدروليکي از فرمول هاي تجربي براساس خصوصيات فيزيکي خاک و سنگ توسعه يافت. از آنجايي که اين معادلات بر پايه ي مطالعات تجربي بدست آمده اند نتايج آن ها لزوماً از يک مکان به مکان ديگر قابل انتقال نيست. بر اين اساس تعيين معادلات نفوذپذيري مخصوص يک منطقه امري ضروري مي باشد. در اين مقاله با توجه به مطالعات انجام شده در خط دو پروژه ي قطار شهري شيراز رابطه ي بين هدايت هيدروليکي و دانه بندي خاک ها (D60 و D30) در اين منطقه مورد بررسي قرار گرفته و دو رابطه ارائه گرديد.

متن کامل مقاله