عنوان
بررسي رابطه ي بين عدد SPT و دانسيته و ارائه ي فرمول تجربي
نویسنده (گان)
خالد انصاري
چکیده مقاله
در برنامه ي مطالعات ژئوتکنيکي شناسايي خصوصيات مهندسي خاک در اعماق مختلف امري ضروري است، که دستيابي به خواص مهندسي خاك با استفاده از آزمايش هاي صحرايي، آزمايشگاهي، و روش هاي ژئوفيزيكي امكانپذير است. به منظور اجتناب از برخي مشکلات در طي نمونه برداري در خاک هاي درشت دانه و به هم خوردگي ناشي از نمونه برداري در خاک هاي ريزدانه، آزمايشات برجا به وفور استفاده مي شود. در بسياري از طرح هاي مطالعاتي به دليل در دسترس نبودن تجهيزات و محدوديت هاي مالي و زماني، از روابط متنوعي جهت برآورد پارامترهاي ژئوتکنيکي از نتايج آزمايشات برجاي سريع و ارزان استفاده مي گردد. معادلات تجربي توسعه يافته بر اساس نوع خاک توسط محققين مختلف در مرحله طراحي مي تواند براي به دست آوردن مقادير پارامترهاي مهندسي از نتايج آزمايشات برجا مورد استفاده قرار گيرد. اين روابط به طور قابل ملاحضه اي در کاهش هزينه ها موثراند، و علاوه بر اينکه نياز به عمليات اجرايي ندارند، باعث صرفه جويي در زمان نيز مي شوند. SPT يکي از گسترده ترين آزمايش هايي است که براي تعيين مقاومت خاک در محل در سراسر جهان استفاده مي شود. تا کنون تحقيقات زيادي انجام شده که رابطه ي تجربي بين N و پارامتر هاي ژئوتکنيکي مثل دانسيته ي خاک، پايداري و استحکام، زاويه ي اصطکاک داخلي، مقاومت برشي زهکشي نشده، مدول يانگ، مدول برشي، نشست پي هاي عميق و کم عمق در ماسه، ظرفيت باربري، تهيه ي شاخصي براي مقاومت خاک ها در برابر روانگرايي را محاسبه کرده اند. در اين مقاله ارتباط بين عدد نفوذ استاندارد SPT ،(N) و دانسيته ي اندازه گيري شده در محل به روش مخروط ماسه، بررسي شده و رابطه اي براي تخمين عدد SPT از روي دانيسته ارائه مي گردد. لازم به ذکر است که قابل استفاده بودن اين روابط بستگي به نوع خاک هايي دارد که آزمايش در آنها انجام شده است. از آنجايي که اين معادلات بر پايه ي مطالعات تجربي بدست آمده اند نتايج آنها لزوماً از يک مکان به مکان ديگر قابل انتقال نيست. بر اين اساس تعيين معادلات تجربي مخصوص يک منطقه امري ضروري مي باشد.

متن کامل مقاله