عنوان
زون گيرش سيستم چند چاهي درآبخوانهاي محبوس گوه اي با هدف پاکسازي آبهاي زيرزميني آلوده
نویسنده (گان)
سميه زارعي دودجي
نوذر ساماني
چکیده مقاله
در اين مقاله معادله زون گيرش (capture zone) يک سيسنم چند چاهي در آبخوان هاي محبوس گوه اي (wedge-shaped aquifers) ارائه مي شود. دو مرز هيدرولوژيکي بارثابت (constant head boundary) و غير قابل نفوذ (no-flow boundary) که تحت زاويه چند درجه تا 90 درجه تلاقي مي کنند آبخوان گوه اي را شکل مي دهند. بدين ترتيب گوه هايي با سه آرايش مرزي شامل: نفوذ ناپذير-نفوذ ناپذير، نفوذ ناپذير-بار ثابت و بار ثابت-بار ثابت شکل مي گيرد. سيستم چاه مي تواند با هر تعداد چاه تزريق يا پمپاژ يا ترکيبي از هر دو با نرخ برداشت متفاوت باشد. آبخوان نيز مي تواند داراي يا فاقد جريان يکنواخت منطقه اي (regional uniform flow) باشد. نظريه چاههاي مجازي (image well theory) در شبکه گوه اي شکل اعمال شده و با بکارگيري يک تابع کمپلکس پتانسيل سرعت مناسب، معادلات زون گيرش در محيط جريان تدوين شده است. معادلات ارائه شده کاربرد گستره اي داشته و محدوديت هاي معادلات قبلي در رابطه با تعداد چاه ها، موقعيت و نوع چاه ها، نرخ تزريق يا برداشت و نرخ و جهت جريان منطقه اي را ندارند. معادلات به فرم منحنيهاي تيپ (type curves) بدون بعد زون گيرش ارائه شده اند تا بتوان آنها را به عنوان ابزاري کاربردي در پروژه هاي مهندسي واقعي از قبيل پمپاژ-و-تصفيه(pump-and-treat)، پروژه هاي پاکسازي آب زير زميني (groundwater remediation) يا تعيين حريم چاه (well head protection) و حقابه(water right) آنها قابل استفاده باشند. اين معادلات همچنين براي اعتبار سنجي (verification) مدلهاي عددي قابل استفاده هستند.

متن کامل مقاله