عنوان
ملزومات مطالعات ژئو تکنيکي و نقش آنها در احداث سد زير زميني مطالعه موردي: سد زير زميني پسبند لامرد
نویسنده (گان)
غلامرضا لشکري پور
حميد حسيني مرندي
محمد حسين خليفه
چکیده مقاله
سد زيرزميني از جمله تكنيك هايي است كه به كمك آن مي توان از طريق بهبود منابع آبي موجود، بهره وري از آن ها را افزايش داد. همچنين با جمع آوري و استحصال آب هايي كه از دسترس خارج مي شوند (نشت آب و بازگشت به لايه هاي زيرين) به هنگام خشكسالي به مقابله با بحران كم آبي پرداخت و ميزان هدر رفت آب را كاهش داد. در مناطق خشك كه تبخير بالا بوده و جريانات زير سطحي نيز يا به داخل حوضچه هاي كويري تخليه شده و شور ميشوند و يا از دسترس خارج گشته و بلا استفاده ميگردند . احداث سد هاي زير زميني روشي مناسب جهت استفاده از اينگونه منابع آبي ميباشد .با توجه به اين موضوع ،مکانيابي سد زيرزميني پسبند لامرد در محل رودخانه اصلي پسبند لامرد ،واقع در دره قنات پسبند لامرد انجام شد . يکي از مهم ترين عوامل شکست طرح سدها در سطح جهان ضعف مطالعات زمين شناسي مهندسي محل اجراي آنها بوده است كه دليل روشني بر اهميت ديدگاههاي زمين شناسي مهندسي در اجراي موفق طرحهاي سدسازي مي باشد. در اين تحقيق با توجه به اهميت عوامل ژئوتکنيکي و زمين شناسي به بررسي ملزومات انجام اين مطالعات و نقش آنها در محل احداث سد زيرزميني پسبند لامرد پرداخته مي شود

متن کامل مقاله