عنوان
ارزيابي کيفيت منابع آب حوزه آبريز کهنه جغتاي در استان خراسان رضوي
نویسنده (گان)
علي بني اسدي
غلامرضا لشکري پور
علي قاسمي
چکیده مقاله
حوزه آبريز كهنه شهرستان جغتاي بخشي از زون افيوليتي سبزوار مي¬باشد. رواناب اين حوزه هيدرولوژيک از طريق رودخانه¬اي تحت عنوان عريان رود عبور نموده و وارد دشت جوين مي¬گردد. جهت ارزيابي كيفيت شيميايي آب¬هاي زيرزميني حوزه، از 5 نقطه از منابع آب زير زميني حوزه نمونه برداري انجام گرفت. براساس نمودارشولر، نتايج آناليز نمونه¬ها از نظر شرب در حد خوب قرار دارند. طبق نمودار ويلکوكس آب کليه نمونه¬هاي برداشت شده درطبقهC2S1 با شوري متوسط- قليايي كم قرار مي¬گيرند كه از لحاظ مصارف كشاورزي محدوديتي ندارند. در اين تحقيق همچنين با محاسبه ضريب اشباعيت لانژليه SI)) کيفيت تمامي منابع جهت مصارف صنعتي رسوبگذارتشخيص داده¬شد.

متن کامل مقاله