عنوان
بررسي ريزترک ها در گرانيت کوه سفيد (سراوان) و تأثير آن بر مقاومت برشي و فشارشي سنگ
نویسنده (گان)
زيتون مسکانزهي
مجتبي انصاري فر
جعفر رهنماراد
طيبه کيخا
چکیده مقاله
منطقه مورد مطالعه درمحدوده جغرافيايي شهرستان سراوان و در27 کيلومتري شمال شرق دهستان گشت واقع شده است. هدف اين پژوهش تجزيه و تحليل ارتباط بين خصوصيات مکانيکي(مقاومت فشاري تک محوري، مقاومت برشي) با مشخصات پتروگرافي، مخصوصاً شاخص تراکم خطي ريز¬ترک¬ها مي¬باشد. که بدين منظور پس ازنمونه¬برداري از محل، مقاطع نازک تهيه و براي بررسي ويژگي¬هاي مکانيکي در آزمايشگاه مکانيک سنگ آزمايشات مورد نظر انجام شد. نتايج نشان داد که رابطه¬ي مناسبي بين ريز¬ترک¬ها و مقاومت فشاري تک محوري و مقاومت برشي ظاهري سنگ وجوددارد. هرچه شاخص تراکم خطي ريز¬ترک¬ها افزايش يابد مقاومت فشاري و مقاومت برشي ظاهري سنگ کاهش مي يابد. نتايج همچنين نشان داد که باکاهش کاني کوارتز و با افزايش اندازه دانه¬ها مقاومت فشاري تک محوري کاهش مي يابد.

متن کامل مقاله