عنوان
بررسي پتانسيل واگرايي منابع قرضه ريزدانه سد خاكي كلقان بستان آباد
نویسنده (گان)
علي عليزاده
حامد خدابخشي
وحيده مهري
چکیده مقاله
خاكهاي رسي واگرا، خاكهاي مسئله داري هستند كه در خاكريزها، ديواره كانالهاي خاكي و سدهاي خاكي مشكلات جبران ناپذيري بوجود مي¬آورند. رس هاي واگرا ضمن تماس با آب به سرعت شسته مي شوند و در صورت قرار گرفتن در معرض جريان آب حتي اگر سرعت جريان كم باشد، به سهولت شسته شده و فرسايش مي يابند. يكي از عوامل عمده در تخريب و بي ثمر شدن سدهاي خاكي، پيدايش آبراهه¬هاي ناشي از آبشويي در بدنه و بويژه هسته نفوذ ناپذير اين سدها مي¬باشد. لذا تحقيق و بررسي در مورد اين خاكها از اهميت ويژه¬اي برخوردار بوده، تا با اتخاذ تمهيدات لازم از خسارات جبران ناپذير پيشگيري شود. در مطالعه حاضر جهت بررسي واگرايي خاكهاي مورد مطالعه، پس از بررسيهاي مقدماتي صحرايي، آزمايشهاي فيزيكي شامل هيدرومتري دوگانه، پينهول و آزمايشات شيميايي روي 52 نمونه خاك انجام گرديد كه نتايج بررسيهاي مقدماتي صحرايي و بررسيهاي آزمايشگاهي نظير آزمايشات هيدرومتري مضاعف، آزمايش سوراغ سوزني نشان ميدهد كه خاک هاي منابع قرضه ريز دانه سد کلقان در دسته خاک هاي غير واگرا قرار مي¬گيرد.

متن کامل مقاله