عنوان
عملکرد طوق دايره اي شکل (3D) و پايه هاي قرباني شونده در کاهش آبشستگي در اطراف پايه هاي پل
نویسنده (گان)
Elham noruzi
منوچهر حيدرپور
تورج سبزواري
چکیده مقاله
وقوع آبشستگي در اطراف پايه هاي پل يکي از عمده ترين دلايل تخريب پل ها ميباشد. روشهاي مهار و جلوگيري از آبشستگي بر اساس مطالعات انجام شده بر روي مکانيزم آبشستگي، بنياد گذاشته شده است. يکي از اين روشها، نصب صفحه ي محافظ (طوق) در اطراف پايه پل ميباشد. طوق ها بستر را در مقابل سيستم گرداب اطراف پايه محافظت کرده و ميزان آبشستگي را کاهش ميدهند. روش ديگر استفاده از پايه هاي قرباني شونده به صورت مثلثي شکل در بالادست پايه اصلي قرار گرفته و با انحراف مسير جريان و کاهش سرعت جريان پايين رونده در جلو پايه و ايجاد منطقه کم فشار در پشت خود، از پايه پل در برابر آبشستگي حفاظت مي کنند. در مطالعه فوق تاثير تغيير زاويه پايه هاي قرباني شونده براي پايه استوانه اي به قطر 3 سانتي متر همراه با نصب طوق روي بستر به ضخامت ناچيز و قطر (3D) و مقايسه آن با پايه استوانه اي با پايه هاي قرباني شونده بدون طوق انجام گرديد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که نصب طوق و پايه هاي قرباني شونده با زاويه 30 درجه بيشترين کارايي را در کاهش آبشستگي داشته بطوري که عمق آبشستگي را به صفر رسانده است.

متن کامل مقاله