عنوان
بررسي پارامترهاي زمين شناسي موثر بر ريزش هاي معدني ((مطالعه موردي ريزش کارگاهي در معدن ذغالسنگ داربيدخون )
نویسنده (گان)
مهدي ايرانمنش
مهدي ميرزايي
فاطمه کرم پوري
چکیده مقاله
ذغالسنگ و انرژيسوختي حاصل ازآنموتور محرکه صنايع و کارخانجاتو ازعوامل مهم در شکل گيري انقلاب صنعتي بود که اساس جامعهتوأم با فناوري امروزي را شکل داد. ذخاير و منابع معدني از جمله زغالسنگ در كشور ما از پتانسيل خوبي برخوردار است و از طرف ديگر نياز صنايع مختلف ، استخراج از آن ها را الزامي ميسازد. اما ريزش در معادن زيرزميني از جمله معادن زغال يکي از مهمترين مسائل زيست محيطي و ايمني است که بايستي کنترل شود تا ميزان خسارات ناشي از آن به حداقل ممکن برسد. ريزش سقف و ديواره ها در تونل هاي اصلي و دسترسي و اشترک هاي سنگي و زغالي در معادن زيرزميني زغالسنگ و ريزش و شکستن سقف زغالي ، کمربالا و پايين کارگاه هاي استخراج زغالسنگ همگي به عنوان يک خطر زيست محيطي محسوب مي شوند که در صورت وقوع خسارات مالي و جاني را درپي خواهند داشت. از آنجا كه عوامل متعددي در وقوع چنين پديده اي دخيل هستند، در اين مقاله با بررسي عوامل زمين شناسي موثر بر ريزش هاي کارگاهي، يک مورد ريزش در کارگاه استخراج معدن زغالسنگ داربيدخون را بحث کرده وبه راهكارهاي رفع آن اشاره شده است. بديهي است كه ميتوان از اين مثال به عنوان الگويي عملي جهت پيشگيري و رفع موارد مشابه در ساير معادن زيرزميني زغالسنگ بهره گرفت

متن کامل مقاله