عنوان
معرفي پديده هاي ژئومورفولوژي کارست توده آهکي بيستون- پرآو
نویسنده (گان)
محمدحسين قبادي
بهمن ساعدي
ناصر مهدي آبادي
جواد احمدزاده
چکیده مقاله
هدف از انجام اين پژوهش، معرفي پديده هاي ژئومورفولوژيكي كارست در توده آهکي بيستون- پرآو مي باشد. با توجه به ساختارهاي تكتونيكي (شكستگي ها و گسل ها) فراوان و نيز خلوص بالاي توده آهکي منطقه مورد مطالعه، کارست در منطقه به شدت توسعه يافته و پديده هاي ژئومورفولوژيكي كارست نظير كارن، حفرات و شيارهاي انحلالي، پنجره و تاق کارستي، فروچاله و اووالا، پونور، غار و چشمه هاي كارستي که مبين کارست کامل هستند، در منطقه به وفور قابل مشاهده هستند. وجود اشکال کارستي سطحي و زير سطحي فراوان نشان از کارست کامل توده آهکي بيستون- پرآو دارد.

متن کامل مقاله