عنوان
بررسي تاثيرخصوصيات سنگ¬شناسي بردرصدجذب آب وتراکم پذيري سنگدانه¬ها
نویسنده (گان)
شيرين ساماني

چکیده مقاله
عوامل متعددي در تراکم پذيري خاک وسنگدانه تأثيرگذارند که از جمله مي توان به ميزان نيروي وارده، نوع خاک و سنگدانه مورد استفاده و درصد رطوبت اشاره کرد. علاوه بر موارد ياد شده، خصوصيات زمين شناسي نيز مي توانند باتوجه به ماهيت شرايط تشکيل آن ها، در تراکم خاک تأثير داشته باشند. از آنجا که افزودن آب به خاک در تسهيل عمل تراکم کمک مي کند ولي افزايش حضور آب در فضاهاي خالي مي تواند تأثير منفي در تراکم پذيري نيز داشته باشد. بنابراين در آزمايش تراکم هدف رسيدن به درصد رطوبت بهينه است که در آن حداکثر تراکم صورت مي گيرد و چگالي خشک خاک به حداکثر مي رسد. آب افزوده شده به خاک متناسب با خصوصيات زمين شناسي سنگدانه ها بخشي فضاهاي خالي را پر مي کند و بخشي جذب ساختمان سنگدانه ها مي شود. بدين ترتيب خصوصيات فيزيکي از جمله درصد جذب آب عامل بسيار مهمي به حسب مي آيد .به طور کلي هرچه ميزان جذب آب توسط سنگدانه بيشتر باشد درصد رطوبت بهينه افزايش خواهد يافت و تراکم حاصل شده کمتر خواهد بود.در اين تحقيق، 10 نمونه سنگ از گروه هاي مختلف سنگ شناسي تهيه و خصوصيات سنگ شناسي، ويژگي هاي فيزيكي شامل چگالي، وزن مخصوص قسمت جامد (Gs)،تخلخل، جذب آب نمونه ها تعيين و با استفاده از دستگاه سنگ شکن به سنگدانه مصنوعي تبديل شده و آزمايشاتي از قبيل دانه بندي و تراکم استاندارد بر روي نمونه هاانجام گرفته است.

متن کامل مقاله