عنوان
استفاده از آهک و محلول تجاري Dss-300 به منظور بهبود خصوصيات مهندسي خاک هاي ريز دانه در راهسازي (مطالعه موردي شمال شرق دشت سيستان)
نویسنده (گان)
حميد رضا سلوکي
reza hosseini
جعفر رهنماراد
چکیده مقاله
مصالح درشت‌دانه و ريزدانه بکار رفته در راهها نقش اصلي را در راهسازي ايفا مي‌کند که اين مجموعه، فاکتور اصلي در تحمل بارهاي وارده ناشي از چرخ خودروها در راه‌ها مي‌باشد. در صورت نامناسب بودن مصالح، مشکلات فني در راه‌ها به وجود مي‌آيد. در صورت عدم وجود مصالح مناسب در دسترس، حجم زياد عمليات خاک برداري و خاک ريزي براي احداث راهها هزينه هاي زيادي را ايجاد مي‌نمايد. به منظور بررسي پارامترهاي مکانيکي، ژئوتکنيکي و بهسازي در خاک ريزدانه منطقه شمال شرق دشت سيستان، نمونه گيري صورت گرفت. ويژگي‌هاي ژئوتکنيکي بررسي شده بر روي نمونه‌ها شامل حدود اتر برگ ، دانه بندي، هيدرومتري، تراکم پراکتور، مقاومت ‌فشاري تک محوري، CBR است. مطالعات نشان مي دهد تثبيت خاک با محلول تجاري DSS-300 در مقايسه با تثبيت خاک ريزدانه با آهک داراي کيفيت مناسب تري براي اهداف راهسازي است.

متن کامل مقاله