عنوان
تحليل پايداري زمين لغزش در محله طالقاني شهر گرمي واقع دراستان اردبيل
نویسنده (گان)
امير ترکپور
رضا طلائي
هوشيار ايماني کله سر
چکیده مقاله
ناپايداري دامنه در محله طالقاني در سال¬هاي گذشته مشکلات زيادي را براي اهالي و مسئولين به بار آورده است. بازديدهاي مکرر و کنترل جابجائي¬ها در طول سال¬هاي گذشته نشان مي¬دهد که انجام ساخت و ساز در دامنه هرسال باعث افزايش ناپايداري در دامنه شده است. وجود رس در ترکيب خاک¬هاي منطقه و وقوع بارندگي¬هاي فصلي باعث اشباع شدن لايه¬هاي زيرسطحي شده و ميزان ناپايداري را افزايش داده است. نتايج مطالعه ويژگي¬هاي فيزيکو شيميائي خاک¬هاي سطحي و زير سطحي منطقه و برآورد ضريب اطمينان در شرايط مختلف نشان مي¬دهدکه عامل اصلي ناپايداري دامنه، بالا آمدن آب¬هاي زيرسطحي است که با انجام زهکشي و کاهش ميزان بارگذاري مي¬توان بر پايداري آن افزود

متن کامل مقاله