عنوان
بررسي روند افت وزني توف هاي سازند کرج در آزمون سلامت سنگ و تعيين کاربري آنها
نویسنده (گان)
محمد حسين قبادي
محمد رضا نيکودل
عليرضا طالب بيدختي
چکیده مقاله
توف ها سنگ هاي آذر آواري هستند که ضخامت قابل توجهي از سازند کرج را در منطقه البرز يه خود اختصاص داده اند و به عنوان يکي از مصالح ساختماني پرمصرف در سازه هاي تهران و استان هاي همجوار آن مورد استفاده قرار مي گيرند. آزمون سلامت سنگ يکي از رايج ترين آزمون ها براي ارزيابي کيفيت مصالح سنگي در کاربري هاي مختلف مي باشد. در اين پژوهش با نمونه برداري از توف هاي سازند کرج در محدوده شمال تهران و البرز ويژگي هاي سنگ شناسي و خصوصيات فيزيکي و مکانيکي نمونه ها مورد بررسي قرار گرفت. همچنين پس از خردايش و دانه بندي نمونه ها، درصد افت وزني مصالح در گروه هايي با اندازه هاي مختلف در آزمون سلامت سنگ مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان مي دهد که ويژگي هاي سنگ شناسي، فيزيکي و مکانيکي و درصد افت وزني نمونه ها در آزمون سلامت سنگ در توف هاي سازند کرج از تنوع قابل توجهي برخورداراست. لذا لازم است که در کاربري اين سنگ ها به عنوان مصالح ساختماني اين ويژگي ها مورد توجه قرار گيرد. همچنين نتايج نشان مي دهد که ويژگي هاي سنگ شناسي و ميزان هوازدگي سنگ نقش بيشتري را در ميزان افت وزني نمونه ها در آزمون سلامت سنگ ايفا مي نمايند. بطوري که با افزايش مقدار قطعات سنگي در توف هاي شيشه اي ميزان داوم پذيري آنها در آزمون سلامت سنگ کاهش مي يابد.

متن کامل مقاله