عنوان
بررسي مصالح سنگريزه اي سد چهچهه با نگرشي بر تحليل پايداري سد
نویسنده (گان)
سعيد عليزاده
چکیده مقاله
ساختمان سد و شبکه آبياري و زهکشي چهچهه در فاصله حدود 110 كيلومتري شمال شرقي شهرستان مشهد و در حوزه شهرستان كلات بر روي رودخانه اي به همين نام با مساحت حوضه آبريز 5/465 کيلومتر مربع و آورد ساليانه 3/15 ميليون مترمکعب با هدف مهار، کنترل، ذخيره و تنظيم جريانات دائم و فصلي رودخانه به منظور تامين نياز آبي 729 هکتار از اراضي زراعي پاياب مطالعه شده و در دست اجراست. در طي انجام عمليات اجرايي سد با توجه به مشکلات اجرايي پيش آمده در دانه آرايي و استحصال مصالح سنگريزه‎اي مورد استفاده در پوسته پايين دست، که حاصل انفجار و بازگشايي مسير سرريز و تونل هاي انحراف و گود برداري تکيه گاهي است، طي اين تحقيق امکان جايگزيني مصالح مذکور با مصالح سرند نشده حاصل از انفجار مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور با انجام آزمايشات مکانيک خاک بر روي مصالح انفجاري سرند نشده، پارامترهاي فيزيکي و مکانيکي اين مصالح تعيين و سپس با توجه به نتايج بدست آمده پايداري پوسته پايين دست با استفاده از مدل نرم افزاري Slope/w از مجموعه برنامه¬هاي GeoSudio 2007مورد ارزيابي قرار گرفته است.

متن کامل مقاله