عنوان
غلظت و روند تغييرات فلزات سنگين (نيکل، کادميم، سرب و آرسنيک) در آب رودخانه کاکارضا (استان لرستان)
نویسنده (گان)
سيده مريم حيات الغيب
چکیده مقاله
آب‎هاي سطحي از جمله آسيب‎پذيرترين محيط‎ها نسبت به ورود فلزات سنگين و ديگر آلاينده‎ها هستند. هدف اصلي اين پژوهش بررسي غلظت و روند تغييرات برخي فلزات سنگين (نيکل، کادميم، سرب و آرسنيک) در آب رودخانه کاکارضا است، براي اين منظور تعداد 15 نمونه آب در طول رودخانه (از قلعه کاسيان تا پل کاکارضا) برداشت گرديد و غلظت فلزات سنگين در آن‎ها به روش استاندارد تعيين گرديد. بر اساس نتايج بدست آمده مشخص شد که آب رودخانه نسبت به کادميم، نيکل، سرب وآرسنيک آلوده نيست و مقادير غلظت اين فلزات در تمامي نقاط نمونه‎برداري پايين‎تر از حد استاندارد بهداشت جهاني است. همچنين آشکار گرديد که تغييرات غلظت کادميم و آرسنيک احتمالاً مربوط به منابع انسان‎زاد (مانند فعاليت کشاورزي و فاضلاب‎ها) و تغييرات غلظت دو فلز سرب و نيکل مربوط به منابع زمين‎زاد (مانند واحدهاي آذرين و آهکي) مي‎باشد. همچنين بر اساس موقعيت نمونه‎ها در نمودار فيکلين (Ficklin) شدت آلودگي ناشي از فلزات سنگين در نقاط نمونه‎برداري پايين بدست آمد که نشان مي‎دهد رودخانه احتمالاً دچار فرآيند خودپالايندگي شده و غلظت فلزات در آب آن پايين آمده است..

متن کامل مقاله