عنوان
بررسي برخي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي سازند شمشک در محدوده شهرستان رودبار
نویسنده (گان)
مجتبي کماني
علي اروميه اي
محمد جورابچي
چکیده مقاله
شناخت و بررسي ويژگي¬هاي سازندهاي سنگي به عنوان يک ضرورت در مباحث زمين¬شناسي مهندسي مطرح است. در ايران، سازند شمشك به عنوان توده سنگي شامل تناوب لايه¬هاي مقاوم و سست، همواره در پروژه هاي مهندسي مختلفي كه در آن اجرا شده است، مشكلات مهندسي بسياري را ايجاد كرده است. در اين مقاله به بررسي ويژگي¬هاي زمين¬شناسي مهندسي، شامل بررسي سنگ بکر و توده سنگ¬هاي اين سازند در محدوده شهرستان رودبار مي¬پردازيم. اين بررسي¬ها شامل: انجام 15 آزمايش آزمايشگاهي بر روي سنگ بکر و بيش از 100 برداشت صحرايي از ويژگي¬هاي ناپيوستگي¬ها و توده سنگ¬هاي اين سازند در منطقه است. درپايان هم با ارائه پيشنهادات و روابط تجربي، سعي در کمک به شناخت بيش¬تر ويژگي¬هاي اين سازند در منطقه شده است.

متن کامل مقاله