عنوان
هيدروژئوشيمي زيست محيطي منابع آب زيرزميني دشت راور (شمال استان کرمان)
نویسنده (گان)
مرجان عبدالهي
چکیده مقاله
هدف اصلي اين پژوهش بررسي ويژگيهاي هيدوژئوشيميايي و تعيين فرآيندهاي هيدروژئوشيميايي حاکم بر ترکيب شيميايي منابع آب زيرزميني دشت راور (استان کرمان) است. براي اين منظور تعداد 20 نمونه آب از چاههاي مختلف در کل گستره دشت برداشت گرديد. اندازه گيري غلظت کاتيونها و آنيونهاي اصلي (Na ,Ca ,Mg ,SO4 ,Cl ,HCO3) و برخي خواص فيزيکوشيميايي نمونه هاي آب (چون TDS) به روشهاي استاندارد اندازه گيري شد. نتايج به طور کلي نشان داد که ميزان همه پارامتر¬هاي مورد مطالعه (,TDS Cl,Ca ,Na و Mg) از محل تغذيه به سمت تخليه آبخوان و در جهت شيب آب زير¬زميني افزايش مي¬يابد. همچنين بر اساس موقعيت نمونه¬ها در نمودارهاي پايپر و دروو و محاسبه برخي نسبتهاي يوني معلوم گرديد که اولا تيپ غالب نمونه¬هاي آب مورد مطالعه کلروره-سديک بوده و ثانيا فرآيندهايي چون انحلال کانيهاي تبخيري (در پهنه¬هاي گلي)، تبادل يوني معمولي و معکوس (به علت حضور کانيهاي رسي در پهنه¬هاي گلي) احتمالا مهمترين فرآنيدهاي هيدروشيميايي کنترل¬کننده کيفيت آب زير¬زميني در دشت راور مي¬باشند. علاوه بر منبع طبيعي، منابع انسانزاد (مانند فاضلابهاي شهري شهر راور و آب برگشتي از کشاورزي) نيز بر ميزان پارامترها در آب زيرزميني بي تاثير نبوده است و در بالا رفتن غلظت رفتن برخي يونها مثل سديم، کلر، سولفات و زياد شدن TDS در آب زيرزميني مجاور شهر نقش داشته است.

متن کامل مقاله