عنوان
تحليل نفوذپذيري ساختگاه سد ماشکيد سفلي بااستفاده از آزمايش لوژان
نویسنده (گان)
ضياءالدين مهردادي
چکیده مقاله
ساختگاه سد مخزني ماشکيد سفلي در شرق استان سيستان و بلوچستان در 35 کيلومتري جنوب شرق شهرستان سراوان - بخش بم پشت برروي رودخانه ماشکيد قرار دارد. ساختگاه اين سد از ديدگاه زمين شناسي در محدوده گسترش سنگهاي سست و نفوذ ناپذير (واحدهاي شيل و مارن) ريختار ماهوري خشک و تقريبا بدون پوشش گياه است. سنگ هاي حوزه آبريز عمدتا از نهشته هاي کواترنري و نيز فليشهاي ائوسن تشکيل يافته است. به منظور جلوگيري از فرار آب، تعيين ميزان دقيق نفوذپذيري عامل مهمي به حساب مي آيد. براي تعيين نفوذپذيري پي سد از آزمايش لوژان استفاده شده است. در اين مطالعه، در چند مقطع مختلف، برآورد و آناليز نشست با در نظر گرفتن بدترين شرايط توسط نرم افزار Seep W صورت پذيرفت. بدون اجراي پرده تزريق ميزان نشست آب از پي حدود 1050000 متر مکعب در سال مي باشد که در حدود 8/0 درصد حجم مخزن مي باشد که در رده پي با نفوذ پذيري کم تا متوسط قرار مي گيرد و با اجراي پرده تزريق با عمق 50 متري ميزان نشست از پي 570000 متر مکعب درسال خواهد شدکه حدود 4 درصد حجم مخزن مي باشد لذا با اجراي پرده تزريق، ميزان نشست از پي حدودا نصف مي گردد.

متن کامل مقاله