عنوان
بررسي مخاطرات زمين شناسي ناشي از زمين لرزه در غرب ايران
نویسنده (گان)
بهزاد زماني
الهام عظيميان
چکیده مقاله
يکي از مهم ترين عواملي که باعث اهميت و ضرورت مطالعه زمين زلزله¬ها مي¬شود شناسايي مخاطرات آنها در جهت کاهش پيامد¬ها و پيش بيني زلزله به خصوص در مناطق مسکوني است. در اين پژوهش، لرزه خيزي بخش غربي ايران به خصوص شهر کرمانشاه بررسي شده است. خطر زلزله به روش احتمالاتي و تحليلي براي محدوده اي با شعاع200 کيلومتري از مرکز کرمانشاه برآورد. بر اساس اطلاعات مربوط به زمين لرزه¬هاي دوره جديد دستگاهي منطقه مورد مطالعه از نظر لرزه¬اي فعال مي¬باشد. حداكثر فعاليت تكتونيكي درحوالي گسل¬هاي منطقه و به خصوص گسل¬هاي با سابقه زلزله¬هاي تاريخي همچون گسل صحنه و دورود قابل مشاهده است. نتايج، نشان دهنده¬ي بيشترين ميزان وقوع زلزله با بزرگاي 4 تا5 ريشتر در منطقه مي¬باشد. از تحليل داده¬هاي بدست آمده از دوره بازگشت زلزله، ميتوان دريافت که با افزايش بزرگاي زلزله دوره بازگشت زلزله نيز در اين منطقه طولاني مي¬شود.

متن کامل مقاله