عنوان
بررسي هيدروژئوشيمي منابع آب حوضه آبريز سد شيرين ¬دره (خراسان شمالي)
نویسنده (گان)
Bahareh sadra
چکیده مقاله
سد شيرين دره، به منظور تامين آب شرب بجنورد و بخشي از آب کشاورزي براي استان خراسان شمالي در سال 1384 احداث شده است. منطقه مورد مطالعه از نظر تقسيم بندي ساختار رسوبي ايران، در زون ساختاري کپه داغ قرار مي¬گيرد. در اين تحقيق به بررسي عوامل کنترل کننده شيمي منابع آب حوضه، با استفاده از مدل گيبس، و همچنين به بررسي هيدروژئوشيمي منابع آب از نظر تيپ آب، مصارف کشاورزي، مصارف صنعتي و شوري با توجه به نمونه¬هاي برداشت شده از رودخانه¬هاي حوضه پرداخته شده¬است. عامل اصلي کنترل شيمي آب در منطقه هوازدگي سازندهاي زمين¬شناسي تشخيص داده شده¬است. از نظر مصارف شرب، کشاورزي و صنعتي به ترتيب در رده¬هاي خوب – قابل قبول، شور- قابل استفاده و اغلب رسوبگذار قرار مي¬گيرد. تيپ منابع آب منطقه، عمدتاًسولفاته مي¬باشد.

متن کامل مقاله