عنوان
تاثيرافزودني نانو رس مونت موريلونيت Na+ بر پارامترهاي مکانيکي خاکهاي رسي
نویسنده (گان)
حميدرضا خسرواني مقدم
محمدرضا آصف
چکیده مقاله
امروزه استفاده از فناوري نانو موجب پيشرفتهاي چشمگير در علوم مختلف شده است. در همين راستا تحقيقاتي در زمينه كاربرد اين فناوري در ژئوتكنيك انجام شده كه نتايج موفقيت آميز آن جامعه مهندسي را به مطالعه بيشتر در اين حوزه سوق داده است.در اين پژوهش اثر نانو رس مونت موريلونيت Na+ بر بهبود خواص مكانيكي خاکهاي چسبنده با انجام چند آزمايش مورد مطالعه و ارزيابي قرار گرفته است. بدين منظور آزمايش هاي حدود آتربرگ، مقاومت فشاري محدود نشده و برش مستقيم به روش پروكتور استاندارد بر روي خاك هاي نمونه رسي كه ساختاري چسبنده دارند انجام شد. براي مطالعه از دو نوع خاک رسي تجاري و رس لاي دار شهر قم استفاده شده است. نتايج نشان دهنده آنست که با افزايش درصد نانو رس مونت موريلونيت Na+ در اين خاک ها، حد خميري و رواني و همچنين مقاومت تک محوري به ميزان قبال توجهي افزايش مي يابد.

متن کامل مقاله