عنوان
مطالعه ي خصوصيات ژئوتکنيکي ساختگاه سد خرسان-3 به منظور برآورد پارامتر هاي ژئومکا نيکي توده ي سنگ
نویسنده (گان)
حسين بهرامي مرغملکي
چکیده مقاله
چکيده سد خرسان-3 در45 کيلومتري جنوب شرقي شهرستان لردگان ازتوابع استان چهارمحال وبختياري واقع شده است. محل ساختگاه درکمربند چين تراست زاگرس وبرروي يال شمال شرقي تاقديس لکي قرار دارد که اين تاقديس به سمت جنوب شرق پلانج داشته و از روند کلي زاگرس نيز پيروي مينمايد. سنگ هاي تشکيل دهنده ي محدوده تکيه گاهها و پي سد را سازند آسماري تشکيل داده وبه دليل تنوع ليتولوژيکي و خصوصيات چينه شناسي به دو بخش آسماري زيرين وآسماري فوقاني تقسيم ميگردد. هدف ازاين تحقيق ارزيابي خواص فيزيکي ومکانيکي، جهت طبقه بندي توده ي سنگ درزه دار به منظور محاسبه ي پارامترهاي ژئومکانيکي ميباشد که بدين سبب در بازديد هاي صحرايي بابرداشت ناپيوستگي هاي مشاهده شده ومحاسبه ي کيفيت توده سنگ بااستفاده از نتايج حفاري گمانه ها، اقدام به طبقه بندي توده ي سنگ براساس روشهايRMRو Qشده است. همچنين با استفاده از اين طبقه بندي ها، مدول تغيير شکل توده سنگ محاسبه و درنهايت اقدام به مقايسه اين مدول باپارامتر مشابه بدست آمده ازطريق آزمون ديلاتومتري گرديده است.

متن کامل مقاله