عنوان
بررسي پايداري گودال‌هاي برداشت مصالح در مخروط افکنه کرج
نویسنده (گان)
سميه زارع شيباني
عبدالله سهرابي بيدار
کاظم مرادي هرسيني
چکیده مقاله
برداشت شن وماسه از بستر رودخانه¬هاي مخروط افکنه کرج باعث ايجاد گودال هاي عميق و عريض منطقه شده است که در حالت فعلي به صورت تقريباً پايدار مي باشند. با توجه به اين که در گزينه منتخب ساماندهي مخروط افکنه کرج تغذيه مصنوعي آب زيرزميني مدنظر مي باشد لذا بررسي پايداري شيرواني ها در اين شرايط حائز اهميت است. بدين جهت در اين مقاله در طي سناريوهاي مختلف و با کمک نرم افزار SLOPE/W به بررسي پايداري شيرواني هاي 8 گودال برداشت شن و ماسه واقع در منطقه مذکور پرداخته شده است. در تحليل پايداري داده هايي شامل زاويه اصطکاک داخلي، چسبندگي، حداکثر وزن مخصوص خشک، عمق آب زير زميني، شيب و عمق ديواره و عرض گودال و همچنين نسبت افقي و عمودي بار ديناميکي زلزله در شرايط وقوع زلزله مد نظر قرار گرفته و ضرايب اطمينان در شرايط بالا آمدن تراز آب زيرزميني و وقوع زلزله محاسبه شده است. نتايج نشان داد در حالت فعلي تمام گودال ها داراي ضريب اطمينان بالاتر از يک بوده و پايدار مي باشند و با بالا آمدن تراز آب زيرزميني و اعمال بار ديناميکي پايداري کاهش مي يابد. همچنين در شرايط بالا آمدن تراز آب زيرزميني و اعمال بار ديناميکي گودال هاي شماره 5 و 6 از پايداري بيشتري نسبت به ساير گودال‌ها برخوردار مي باشند.

متن کامل مقاله