عنوان
تحليل حساسيت تراز آب زيرزميني دشت زرين¬گل به ضرايب هيدروديناميکي آبخوان با استفاده از مدل رياضي
نویسنده (گان)
مهدي مفتاح هلقي
امير احد دهقاني
عبدالرضا کابلي
مهدي رحيميان
فرزانه ابارشي
چکیده مقاله
چکيده مدل آب زيرزميني وسيله‌اي براي شبيه‌سازي سيستم جريان آب زيرزميني به شكلي ساده‌تر از شرايط صحرايي است. مدل رياضي، جريان آب زيرزميني را توسط يك معادلة حاكم به همراه يك سري معادلات كه بار هيدروليكي و جريان را در امتداد مرزهاي مدل توصيف مي‌كنند، به طور غيرمستقيم شبيه‌سازي مي‌كند. در اين تحقيق به منظور بررسي حساسيت پارامترهاي مهم شبيه¬سازي آب زيرزميني دشت زرين¬گل، در استان گلستان، از نرم افزارGMS7.1 استفاده شده است. براي اين منظور، پس از تهيه مدل مفهومي منطقه مورد مطالعه، مدل در دو حالت ماندگار و غير ماندگار شبيه¬سازي شده است. در حالت ماندگار، به منظور کاليبره نمودن ضريب هدايت هيدروليکي، واسنجي مدل در يك دوره¬زماني يك¬ماهه (ارديبهشت 89)، و در شرايط غيرماندگار با هدف بهينه¬سازي ضريب آبدهي ويژه، مدل به مدت 5 سال با تنش¬هاي فصلي اجرا شد و سطح ايستابي شبيه¬سازي شده در چاه¬هاي مشاهداتي با مقادير واقعي اندازه¬گيري شده در آنها مقايسه شدند و معيار جذر ميانگين مربعات خطا 98/0 محاسبه شد. پس از کاليبراسيون، به منظور بررسي حساسيت تراز آب زيرزميني به ضرايب هيدروديناميکي آبخوان منطقه مورد مطالعه، پارامترهاي مذکور در سطوح مختلف تغيير داده شدند و ميزان خطا در کل دشت و هم¬چنين در محل هريک از چاههاي مشاهداتي محاسبه گرديد. نتايج حاصل از تحقيق نشان داد که مدل آب زيرزميني دشت زرين¬گل نسبت به تغييرات هدايت هيدروليکي از حساسيت بالايي برخوردار است و اين حساسيت در قسمت¬هاي مرکزي و شمالي دشت بيشتر است.

متن کامل مقاله