عنوان
بررسي ميزان نشت از مخزن بالادست سد رودبار لرستان با استفاده از نرم افزار Seep/W
نویسنده (گان)
طاهره ابدي پور
همايون کتيبه
علي عالي انوري
چکیده مقاله
در اين مطالعه به منظور پيش بيني ميزان نشت از مخزن بالادست سد رودبار لرستان از روش تحليل عددي اجزاي محدود استفاده شده است. اين مخزن 3 ميليون مترمکعبي، در چارچوب پروژه¬ي تلمبه ذخيره¬¬اي سد رودبار لرستان حفاري مي¬گردد. از آزمايش لوژن در هفت گمانة مختلف در طول محور مخزن براي تعيين ضريب نفوذپذيري سنگ بهره برده شد. با توجه به اينکه ضريب نفوذپذيري سنگ در طول محور مخزن بين 1 تا 100 لوژن تغيير مي¬کند، بنابراين مي¬توان گفت که انتخاب صرفاً يك مقطع براي تحليل نشت در طول محور مخزن كافي نبوده و لذا براي کاهش ميزان خطاي محاسباتي، در پنج مقطع مختلف، جريان نشت آب شبيه¬سازي گرديد. به همين منظور و با توجه به موقعيت گمانه¬ها و وضعيت زمين¬شناسي، مخزن سد به پنج بخش تقسيم گرديده و از اطلاعات مربوط به گمانه¬هاي هر بخش براي تحليل نشت در آن بخش استفاده شده است. از اين رو، ابعاد بخشي که هر مقطع در راستاي محور مخزن به خود اختصاص مي¬دهد متفاوت مي¬باشد. در نهايت، با مجموع مقادير نشت بدست آمده از تمامي مقاطع، ميزان نشت کلي از مخزن مورد نظر تخمين زده شده است که اين مقدار در حدود m3/day 264685 مي¬باشد که اين ميزان نشت تقريبا 9 درصد حجم مخزن است. با توجه به ميزان نسبتاً بالاي نشت، بنظر مي¬رسد که استفاده از تمهيدات آب بندي در اين مخزن ضروري مي¬باشد.

متن کامل مقاله