عنوان
تاثير خواص فيزيکي، ليتولوژي‌ و دوام پذيري سنگ‌ بر روي پايداري شيب‌هاي سنگي (مطالعه موردي مسير آزاد راه خرم‌ آباد – پل زال)
نویسنده (گان)
کامران حسنوند
چکیده مقاله
ليتولوژي، خواص فيزيکي و دوام پذيري سنگ‌ها ويژگي‌هاي مهمي هستند که پايداري شيب‌ها را در محل سازه‌هاي خطي کنترل مي‌کنند. با توجه به گسترش سنگ‌هاي رسوبي مختلف در مسير آزاد راه خرم‌ آباد – پل‌ زال و وجود شيب‌هاي ناپايدار در اين مسير، بررسي خصوصيات سنگ‌شناسي، فيزيکي و دوام پذيري سنگ‌هاي موجود ضروري مي‌باشد. هدف از اين مطالعه، شناخت ليتولوژي، ويژگي‌هاي فيزيکي و دوام پذيري سنگ‌هاي موجود در مسير آزاد راه خرم‌ آباد – پل ‌زال و ارتباط آن با ناپايداري شيب‌هاي سنگي است

متن کامل مقاله