عنوان
بررسي نشست زمين و ايجاد شکاف در دشت سبزوار
نویسنده (گان)
علي باقريان كلات
غلامرضا لشكري‌پور
محمد غفوري
حسين پژمان
چکیده مقاله
دشت سبزوار با وسعت 5577 كيلومتر مربع در غرب حوضه آبريز كوير مركزي در استان خراسان واقع شده است. از نظر اقليمي اين دشت داراي اقليم نيمه خشک تا خشک مي باشد. درچند دهه اخير توسعه سريع کشاورزي و افزايش نياز آبي باعث استحصال بي رويه و افت سطح آب زيرزميني در اين دشت شده است. برداشت سالانه از آب زيرزميني اين دشت حدود 400 ميليون مترمکعب بوده که سالانه با حدود 30 ميليون مترمکعب کسري مخزن مواجه است. متوسط افت سالانه سطح آب زيرزميني دشت نزديک به يک متر مي باشد. در اين راستا پديده فرونشست سطح زمين ناشي از افت سطح آبهاي زيرزميني در بخشهاي غربي دشت به طور محسوس مشاهده مي گردد. در جنوب غربي روستاي روداب افت شديد سطح آب زيرزميني و وجود آبرفت ريزدانه سبب ايجاد پديده فرونشست زمين و ايجاد شکاف و ترکهاي طولي در سطح زمين گرديده است. در اين مقاله ارتباط افت سطح آب زيرزميني و وقوع پديده فرونشست منطقه اي سطح زمين به همراه علل تشکيل شکافها در غرب دشت سبزوار مورد بحث قرار گرفته است.

متن کامل مقاله