عنوان
روند تهيه لايه مقاومتي نقشه زمين شناسي مهندسي منطقه حوضه آبخيز حسن بيگ ( با بهره گيري از گراف لوبشر)
نویسنده (گان)
احمد نوخيزي
ماشاالله خامه چيان
محمد رضا نيکودل
مسعود محمودپور
چکیده مقاله
بررسي ها وجمع آوري اطلاعات زمين شناسي مي بايست با هدف آگاهي دادن به طراحان صورت پذيرد، به همين دليل از مهم ترين وظايف يک زمين شناس مهندس تبديل تعاريف کيفي زمين شناسي به مقادير کمي مورد نظر مهندسين ژئوتکنيک مي باشد . نتيجه مطالعات زمين شناسي مهندسي در قالب نقشه هاي زمين شناسي مهندسي ظهور مي يابد که بهترين راه براي نمايش محيط طبيعي به منظور مهندسي مي باشد. در اين راستا هدف از اين تحقيق تعيين پهنه هاي مقاومتي واحدهاي سنگي محدوده مورد مطالعه مي باشد . براي اين منظور نتايج آزمون چکش اشميت در هر ايستگاه برداشت بکار گرفته شده وبا استفاده از روابط تجربي ميلر وبورلي براي واحد هاي سنگي يک پهنه مقاومتي تعريف گرديده است. همچنين براي واحدهاي سنگي که در برگيرنده تنوعي از سنگ ها بوده اند گراف لوبشر مورد استفاده قرار گرفته است. سنگ هاي منطقه مطالعاتي از ديدگاه مقاومتي اغلب در رده متوسط به پايين مي باشند،که براي بدست آوردن مقاومت سازندهايي با بيش از يک عضو ابتدا درصد عضوها مشخص و سپس با تعيين مقاومت هر يک از گراف لوبشر استفاده شد . درصد سنگ ضعيف نقش مهمي در مقاومت سازند داشت به طوري که گاهي مقاومت سنگ بيش از يک رده کاهش مي يافت.در بين واحدهاي سنگي ، سنگ هاي آذرآواري داراي کمترين مقاومت بودند .

متن کامل مقاله