عنوان
بررسي عناصر آلاينده سرب و روي در آب هاي منطقه معدني ايرانکوه
نویسنده (گان)
زهرا قضاوي
محمدحسين محمودي قرايي
اکبر قاضي فرد
چکیده مقاله
در اين مطالعه کيفيت منابع آب منطقه معدني ايرانکوه (جنوب غرب اصفهان) از نظر وجود فلزات سنگين سرب (Pb) و روي (Zn) مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور نتايج آناليز 7 نمونه آب از سد باطله و6 نمونه آب ازچاه هاي اطراف منطقه، مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به استانداردهاي WHO، استاندارد ايران و EPA ميزان فلزات سرب و روي در همه ي نمونه هاي سد باطله بالاتر از حد مجاز استاندارد بوده ولي در چاه هاي منطقه پايين تر از اين حد ميباشد. با توجه به وجود سازندهاي کربناته وpH قليائي رسوبات و آبهاي زيرزميني منطقه مي توان گفت که احتمالا کاني هاي کربناته بستر سد باطله نقش مهمي در تثبيت فلزات سرب و روي و جلوگيري از حرکت آن ها به سمت چاه هاي اطراف داشته است.

متن کامل مقاله