عنوان
پهنه‌بندي ميزان فرسايش با استفاده از تحليل سلسله مراتبي در حوضه آبخيز حسن‌بيگ
نویسنده (گان)
احمد نوخيزي
ماشاالله خامه چيان
محمد رضا نيکودل
مهدي برومندي
چکیده مقاله
فرسايش يکي از پديده‌هاي زمين‌شناسي مي‌باشدکه نقش اساسي در تغيير و تحول سطح زمين ايجاد مي‌كند و مي‌تواند مشكلاتي را در راه توسعه و گسترش فعاليت‌هاي عمراني داشته باشد. شناسايي پهنه‌هايي که مستعد فرسايش بوده مي‌تواند به برنامه‌ريزي جهت انجام کارهاي عمراني و تغيير در کاربري زمين کمک کند. هدف اين مقاله بررسي پتانسيل فرسايش پذيري در حوضه آبخيز حسن بيگ در استان آذربايجان شرقي مي‌باشد. در اين مطالعه شيب، ليتولوژي، فاصله از گسل‌ها، تراكم آبراهه‌ها و کاربري اراضي به عنوان عوامل موثر در فرسايش‌ پذيري مورد توجه قرار گرفته و با روي هم نهي اين لايه‌ها نقشه‌پهنه‌بندي به دست مي‌آيد. جهت وزن¬دهي به عوامل موثر در اين مقاله از روش تحليل سلسله مراتبي استفاده شده است که يکي از روش‌هاي موثر در تصميم‌گيري‌هاي چند متغيره مي‌باشد. در نهايت با توجه به شاخص به دست آمده حوضه آبخيز به پنج طبقه از نظر پتانسيل فرسايش‌پذيري تقسيم شده است.

متن کامل مقاله