عنوان
بررسي واگرايي مصالح بدنه و معادن قرضه سدهاي خاکي
نویسنده (گان)
جعفر بلوري بزاز
محمد علي معروف
چکیده مقاله
پديده¬ي واگرايي در اثر سست شدن پيوند بين ذرات رس و شسته شدن آن¬ها در اثر عبور آب اتفاق مي افتد و در صورت وجود منافذ و جريان يافتن آب (طي مدت طولاني) با شسته شدن ذرات به مرور زمان سبب افزايش سرعت جريان آب و شدت يافتن فرسايش خاک مي گردد. در تحقيق حاضر واگرايي مصالح قرضه و مصالح اجرا شده ي يند خاکي گلمندره با آزمايشات سوراخ سوزني، هيدرومتري مضاعف و آزمايشات شيميايي بررسي شده است. تعدادي از نمونه ها با آزمايش سوراخ سوزني و هيدرومتري دوگانه غير واگرا بوده و با توجه به آزمايشات شيميايي واگرا مي¬باشند. علت اين امر ممکن است نشانگر درصد زياد نمک¬هاي انحلال پذير در خاک باشد. به منظور ارزيابي دقيق واگرايي مصالح با امتيازدهي به هر کدام از آزمايشات و معيارها، رتبه¬ بندي واگرايي خاک-ها پيشنهاد شده است.

متن کامل مقاله