عنوان
بررسي پتانسيل وقوع روانگرايي در بستر سدها
نویسنده (گان)
محمدعلي معروف
جعفر بلوري بزاز
دانيال رضازاده عيدگاهي
چکیده مقاله
در صورتي¬که خاک¬هاي ماسه¬اي اشباع تحت بارهاي ديناميکي مانند زلزله قرار گيرند، ممکن است معضلاتي بوجود آورند که نمونه بسيار مهم آن پديده روانگرايي است. در حين اعمال نيروي زلزله، فشار آب حفره¬اي از تنش مؤثر قائم بيشتر شده و خاک ماسه¬اي همانند يک سيال روان مي¬شود. در اثر پديده روانگرايي ممکن است سازه¬ها روي زمين در خاک فرو روند يا کج شوند، سازه¬هاي سبک مدفون در خاک مانند مخازن و خطوط لوله بالا بيايند، خاک گسترش جانبي پيدا کند و باعث رانش و لغزش شيرواني¬ها شود. با توجه به جنس مصالح پي سد بينالود و وجود لايه¬هاي ماسه¬اي لاي¬دار پتانسيل روانگرايي در بستر اين سد ارزيابي شده و براي لايه¬هاي مستعد روانگرايي، امکان وقوع روانگرايي با استفاده از معيارهاي موجود و نرم افزار Novoliq بررسي شده است.

متن کامل مقاله