عنوان
اثر فرسايش آبي و بادي بر سکونتگاه هاي سيستان
نویسنده (گان)
سحر سرگلزايي
چکیده مقاله
در اين مقاله به بررسي وضعيت سکونت گاه هاي موجود سيستان با بررسي پنجاه منطقه انتخابي به عنوان سکونت گاه در دشت سيستان با توجه به مخاطرات زمين شناسي زيست محيطي بويژه باد و آب پرداخته شده است؛ که در نتيجه عواملي چون تغيير مسير رودخانه هيرمند در مناطق مختلف دشت، کم شدن آورد آب رودخانه هيرمند، خشکسالي هاي پي در پي چند ساله اخير، تغيير هندسه رفتاري ساکنان بومي، تغييرات در نرخ رشد جمعيتي منطقه، طوفان هاي شديد به سبب کمبود و نبود آب، حرکت ماسه بادي ها در مناطق مسکوني و غيرمسکوني، کاهش چشم گيرکشاورزي، تغيير کاربري اراضي، تقسيم بندي هاي سياسي و ساختارهاي زيربنايي موجود در دشت سيستان و پنج شهرستان؛ وضعيت امروز سکونت گاه ها در دشت سيستان را شکل داده است. در نتيجه ي تغيير شرايط فوق برخي از روستا و مراكز جمعيتي كهن در سيستان تخليه شده يا در حال از بين رفتن هستند.

متن کامل مقاله