عنوان
مطالعه خصوصيات ژئوتکنيکي ماسه سنگ هاي سازند قم واقع در روستاي تجرک (شهرستان فامنين)
نویسنده (گان)
Shaho zand
چکیده مقاله
شناخت ويژگي هاي ژئوتکنيکي سنگ ها در اجراي پروژه هاي مهندسي از اهميت بسزايي برخوردار است. در اين پژوهش جهت شناخت خصوصيات ماسه ستگ هاي واقع در روستاي تجرک (شهرستان فامنين) دو نمونه بلوکي به ابعاد 30×50 ×50 از سنگ تهيه و در آزمايشگاه خصوصيات سنگ شناسي و ژئوتکنيکي آن ها تعيين گرديد. ميانگين نتايج آزمايشات نشان مي دهد که تخلخل سنگ 40/6 درصد و وزن مخصوص خشک سنگ gr/cm³59/2 مي باشد. همچنين ميانگين مقاومت فشاري تک محوري و نسبت مدولي در حالت خشک به ترتيب 18/70 و 32/134 مي باشد که با توجه به رده بندي ديير و ميلر (1966) در رده BL قرار مي گيرد. ميانگين مقاومت کششي در آزمايش بار نقطه اي در حالت خشک و اشباع نيز به ترتيب برابر 94/5 و 95/2 مگاپاسکل و در آزمايش برزيلي به ترتيب برابر 72/12 و 22/5 مگاپاسکال مي باشد

متن کامل مقاله