عنوان
مقايسه رفتار سيستم نگهداري سگمنتيتونل انتقال آب چمشير، در حالت پيوسته و ناپيوسته با روش عددي
نویسنده (گان)
جلال کرمي
چکیده مقاله
تونل هاي آبي از اهميت بالايي برخوردار مي باشند. بررسي پايداري سيستم هاي نگهداري اين تونل ها با توجه به زمان بالاي استفاده اين تونل ها، از اهميت بالايي برخوردار است. در پروژه انتقال آب سد چمشير به علت عبور از مناطق کوهستاني، از گزينه تونل استفاده مي شود. حفاري اين تونل بصورت مکانيزه و نگهداري آن با استفاده از لاينيگ مي باشد. بررسي پايداري سيستم هاي قطعات بتني پيش ساخته اغلب بدون در نظر گرفتن درزه هاي موجود ما بين رينگ هاي بتني صورت مي پذيرد. که با توجه به مشاهدات صورت گرفته در محيط هاي اجرايي شکست در اين قطعات بتني مورد استفاده در فشاري کمتر از مقاومت هاي بتني و در محل تماس درزه ها مشاهده مي شود. در اين مقاله سيستم هاي نگهداري توسط نرم افزار 3DEC شبيه سازي شده و نتايج حاصله با نتايج حاصل از شبيه سازي سيستم نگهداري بصورت يک پوسته ي استوانه اي مقايسه و ارزيابي شد.

متن کامل مقاله