عنوان
محاسبه تنش تاقديس دشتک شهرستان کازرون
نویسنده (گان)
مريم مشکل گشا
کورس يزدجردي
چکیده مقاله
تاقديس دشتك در جنوب باختري شهرستان شيراز و شمال خاوري شهرستان كازرون قرار گرفته است و قسمتي از كمربند كوهزايي زاگرس محسوب مي‌شود. در اين پژوهش 20 داده لغزش گسلي نا همگن و ساخت خطي مربوط به آن از منـطقه مورد مطالعه برداشت شده است. گسل ها ي برداشت شده از منطقه، روند شمال خاور- جنوب باختر را نشان مي¬دهد و شيب عمومي آنها که 40 تا 90 درجه است را نمايـان مي¬سازد که نشان¬دهنده مولفه¬هاي راسـتا لغز محسـوس در منطـقه مي¬باشـد. با استفاده از توالي سازندهاي موجود در منطقه مي توان به اين نتايج رسيد که نخست تمام زمين ساخت (تکتونيک) منطقه از پليوستسن به بعد مي باشد و پس از آن باتوجه به اينکه روند چين خوردگي تغييري نکرده است منطقه هم اکنون از نظر زمين ساختي فعال مي باشد و به دليل ساختارهاي اتو مانند (Flat Iron) و ديگر ساختارهاي پلانژ مي باشد. از اين روش مي توان تعيين زمان چين خوردگي و مقارن بودن آن با گسلش را نيز تعيين کرد.

متن کامل مقاله