عنوان
بررسي پارامتر هاي جنبش زمين در سد ميجران
نویسنده (گان)
MEHDI MALAKI
چکیده مقاله
سد ها به دليل کاربرد هاي گوناگوني از جمله، ذخيره آب مورد نياز کشاورزي، تامين آب شرب، توليد نيروي برقآبي، مهار سيل و ... جزء سازه هاي مهم بشمار آمده و از اهميت بالايي برخوردارند. از آنجايي که کشورمان ايران،کشوري لرزه خيز مي باشد، اين سازه ها همواره در معرض خطر بوده و به عنوان سرمايه هاي ملي در اين زمينه نياز به توجه ويژه اي دارند. سد ميجران در سال 1382 ساخته شده و در 20 کيلومتري محدوده شهري رامسر قرار دارد. تقريباً مدت 10 سال از عمر اين سازه مي گذرد، اما تاکنون در زمينه خطر پذيري لرزه اي مورد مطالعه و بررسي قرار نگرفته است. در اين پژوهش تمامي گسل هاي اطراف سد شناسايي شده و طول و فاصله اين گسل ها از سد و همچنين تاثيري که هر گسل مي تواند بر روي سد داشته باشد، مشخص گرديد. از بين گسل هاي خزر، الموت رود و بنان که نزديکترين فاصله را به سد ميجران دارند، گسل الموت رود با طول تقريبي 80 کيلومتر ، کمترين فاصله را از ساختگاه داشته و مي تواند زمين لرزه اي به بزرگاي 7 در مقياس امواج سطحي ايجاد کند و مي تواند خطراتي را براي ساختگاه و سازه سد داشته باشد. کشور ايران به دليل واقع شدن بر روي يکي از کمربندهاي زلزله خيز جهان (آلپ- هيماليا) جز کشورهاي زلزله خيز مي باشد که با توجه به زلزله هاي اتفاق افتاده در قرن اخير ميتوان ابراز نمود که هيچ نقطه اي از اين سرزمين مصون زلزله نمي باشد. صد ها سد کوچک و بزرگ در نقاط مختلف جهان در معرض تکان هاي شديد زمين و احيانا جابجايي هاي مستقيم در امتداد گسل ها در محدوده ساختگاه قرار گرفته اند. بررسي لرزه خيزي يکي از مهمترين بخشها در طراحي بدنه سد و همچنين مقاومت سازي سد ميباشد. با توجه به اين که سد ميجران در مدت زمان کمتر از ده سال (1382) ساخته شده است،اين پژوهش براي اولين بار در جهت بررسي خطر لرزه پذيري آن صورت مي گيرد. سد ميجران، سدي خاکي با هسته بتن آسفالتي مي باشد و در 20 کيلومتري رامسر و در طول جغرافيايي 500°41 و عرض جغرافيايي 360°51 بر روي رودخانه نسارود واقع شده است. براي اينکه اين سازه ها را از جهت لرزه اي مورد بررسي قرار دهيم، نياز است که ساختگاه آنها را از لحاظ لرزه اي مورد مطالعه قرار دهيم. زمينلرزه هايي که بوقوع مي پيوندند به صورت چشمه هاي طبيعي يا مصنوعي مي باشند. از جمله آنها، چشمه هاي مصنوعي لرزه اي ايجاد شده در سد ها مي باشند که باعث ايجاد زمينلرزه هاي القايي مي گردد. جمع شدن آب در مخازن بزرگ پشت سد ها مي تواند فعاليت لرزه اي منتطقه را دگرگون سازد و موجب بروز زمينلرزه يا افزايش لرزه خيزي ناحيه گردد.

متن کامل مقاله