عنوان
بررسي ناپايداري¬¬هاي دامنه¬اي مخزن سد¬کارواندر پس از آبگيري و تحت شرايط بارگذاري لرزه¬اي
نویسنده (گان)
اسلام ريگي
چکیده مقاله
چکيده سد مخزني كارواندر تقريباً در مركز استان سيستان و بلوچستان در70 كيلومتري جنوب غربي شهرستان خاش و بر روي رودخانه كارواندر قرار دارد. هدف از اين تحقيق ارزيابي رفتار دامنه¬ها تحت تأثير آبگيري سد، رطوبت، شيب دامنه و بارگذاري لرزه-اي مي¬باشد. بعد از بازديد صحرايي، درزه¬نگاري از تکيه¬گاه¬هاي ساختگاه سد انجام مي¬شود. با استفاده از نرم افزار تخصصي (Rockpack, Slide,¬ ¬Dips)¬، مناطق بحراني تكيه¬گاه¬ها شناسايي شدند. پايداري ديواره چپ، نسبت به ديواره راست از کيفيت کمتري برخوردار است. سنگ هاي فليشي دگرگون شده ائوسن در پايين دست ديواره چپ، استعداد لغزشي دارند. همچنين پرتگاه¬هاي آهکي ديواره چپ، ناپايدار مي باشند. به منظور آناليز پايداري دامنه¬، پس از بررسي وضعيت لرزه¬خيزي منطقه و تعيين حداکثر شتاب حاصل از زلزله در ساختگاه به بررسي گسيختگي¬هاي دامنه¬اي مخزن پرداخته شد. نتايج حاصل از آناليز¬ها نشان داد که دامنه¬هاي خاکي با شيب 35 درجه براي تكيه¬گاه راست و 45 درجه براي تكيه¬گاه چپ در شرايط آبگيري پايدار و در شرايط لرزه¬اي با شتاب افقي 3/0 تا 4/0 تا 13/0¬انجام شد و ضريب ايمني براي تكيه¬گاه راست 9/3 و براي تكيه¬گاه چپ 2/2 بدست آمده باتوجه به اين نتايج پايدار مي¬باشد.

متن کامل مقاله