عنوان
حد بررسي هاي لازم براي پي و مسائل ژئو تکنيکي ساختمان 5 طبقه بيمارستان علي بن ابيطالب زاهدان با استفاده از نرم افزار پي سنج
نویسنده (گان)
فرزانه نهتاني
جعفر رهنما راد
چکیده مقاله
براي ساختمانهاي حساس مانند بيمارستان انجام صحيح مراحل ساخت و ساز اهميت ويژه اي دارد. در ابتدا شناخت دقيق مشخصات خاک و زمين محل ساخت بنا يکي از مهمترين اين مراحل مي باشد. آزمايشات صحرايي و آزمايشگاهي ژئوتکنيک هزينه بر است اما به دليل تاثيرشان بر شناخت دقيق شرايط زمين محل احداث بنا کاملا ضروري است. با انجام آزمايشات بيشتر هزينه آنها هم بالا مي رود، تا حد معيني اين هزينه با کاهش در هزينه ساخت و ساز جبران مي گردد اما از آن به بعد تاثيري بر هزينه کلي ساختمان ندارد. اين مقاله به تعيين حد بهينه انجام آزمايشات ژئوتکنيک مي پردازد، تا هم کيفيت فني نتايج افت نداشته باشد و از طرف ديگر هزينه هاي اضافي را تحميل ننمايد.

متن کامل مقاله