عنوان
بررسي پتانسيل تورم و واگرايي خاکهاي دشت زحمت کشان کرمان
نویسنده (گان)
عفت محمودي
چکیده مقاله
محدوده ي مورد مطالعه بخشي از دشت زحمت کشان بوده که درکيلومتر 25 جاده چتررود به کرمان واقع است و از ديدگاه تکتونيکي و ساختاري در زون ايران مرکزي جاي دارد. در اين مطالعه بر روي 17 نمونه برداشت شده از منطقه، آزمايشاتي صورت گرفته است. مطالعات انجام شده بر روي اين خاک ها نشان مي دهد که اندازه ذرات خاک در حد رس و سيلت مي باشد. حد رواني خاك ها بين 37 تا 9 درصد و حد خميري بين 29 تا 11درصد متغير مي باشد. اين خاك ها نسبتاً واگرا هستند که علت آن بيشتر به دليل وجود سديم بالا مي باشد، نتايج نشان مي دهد که اکثر نمونه ها در آزمايش پين هول و هيدرومتري دوگانه واگرا هستند؛ اما در هيدرومتري سه گانه اکثرأ غير واگرا ارزيابي مي شوند. همچنين نتايج آزمايش تحکيم مشخص مي کند که خاك هاي منطقه فاقد پتانسيل تورم مي باشند.

متن کامل مقاله